Showing 1–12 of 20 results

Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 2.000
 • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 90tr/m2
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 15.000usd/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 80 - 83tr/m2
 • Số căn hộ: 13.369
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 100 - 120tr/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 35,6%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 4.300
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 50 - 55tr/m2
 • Số căn hộ: 1039
 • Mật độ xây dựng: 36%
Sắp mở bán
Giá: 46 - 100tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: 6.600 - 7.500usd/m2
 • Số căn hộ: 580
 • Mật độ xây dựng: 35,5%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 130 - 160tr/m2
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 45 - 50tr/m2
 • Số căn hộ: 923
 • Mật độ xây dựng: 30,1%