Showing 1–12 of 18 results

Đang mở bán
Giá: 30 - 60tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23,%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: 12 - 14tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 21 - 23tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 18 - 20tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 21 - 25tr
 • Số căn hộ: 975
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 15 - 17tr/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 21tr/m2
 • Số căn hộ: 7.800
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ: 1.250
 • Mật độ xây dựng: 37%