Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
43,81ha
Mật độ xây dựng:
23,7%
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:43,81ha Mật độ xây dựng:23,7%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:43,81ha
Mật độ xây dựng:23,7%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2022